Z inicjatywy grupy mieszkańców Drzewicy w dniu 16 kwietnia 1991 r. powstała społeczna organizacja pn. Koło Przyjaciół Drzewicy, działająca w oparciu o przyjęty Regulamin.

Powołano zarząd w składzie:

 1. Przewodnicząca – Anna Reszelewska
 2. Z–ca przewodniczącej – Elżbieta Pierścińska
 3. Sekretarz – Halina Gorzelak
 4. Skarbnik – Julia Adamus
 5. Członek – Ryszard Bogatek
i Komisją Rewizyjną:
 1. Przewodniczący – Józef Wlazło
 2. Z–ca przewodniczącego – Marek Pałgan
 3. Członek – Andrzej Król

Z czasem organizacja zmieniła nazwę na Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie – działające zgodnie z opracowanym STATUTEM.

Logo Towarzystwa jest następujące:

Zasadniczym celem Towarzystwa jest:

A oto jak realizujemy cele statutowe:

Od 1992 r., a więc od 24 lat wydawany jest systematycznie i nieprzerwanie lokalny kwartalnik historyczny pod nazwą. „Wieści znad Drzewiczki”. Dociera on do wielu czytelników miejscowych oraz ziomków i przyjaciół w kraju i na świecie. Od początku pracy wydawniczej – redaktorem naczelnym pisma był śp. p. Ryszard Bogatek – koneser wiedzy o Drzewicy. W zespole redakcyjnym pracują również Anna Reszelewska, Alina Szymańska, a wcześniej śp. P. Krystyna Staszewska.

Zmieniała się co pewien czas, winieta strony tytułowej kwartalnika.

W 2003 roku pojawiło się logo Stowarzyszenia, a od 2010 bardzo ciekawy i charakterystyczny szkic panoramy Drzewicy. Obydwa te elementy graficzne zostały wykonane wg projektu p. Jana Wilczyńskiego. W 2010 r. winietę ozdobił również złoty medal nadany Towarzystwu w 1999 r. za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa.

Warta uwagi jest historia drukowania kwartalnika. Przez 9 pierwszych lat artykuły były przepisywane na tradycyjnej maszynie do pisania – przez p. Zbigniewa Gapysa, natomiast cały nakład odbijała p. Leokadia Kwiecień w Gerlachu na tzw. powielaczu. Od 2000 r. do dzisiaj jakość druku wyraźnie się polepszyła. Skład komputerowy z wielką cierpliwością i znawstwem realizuje pan Stefan Kowal, a wydruk nakładu przejął na siebie Urząd Gminy i Miasta Drzewica. Od wielu lat papier do kserokopiarki finansuje Starostwo Powiatowe w Opocznie. Za okazaną pomoc i życzliwość serdecznie Państwu dziękujemy.

Kwartalniki pełnią funkcję edukacyjną, poznawczą informacyjną i kulturalną. Stanowią kompendium wiedzy historycznej i wydarzeń aktualnych. Coraz częściej sięgają po nie uczniowie i studenci.

Oprócz słowa pisanego – pamięć i wiedzę historyczną przekazywaliśmy i przypominaliśmy organizując uroczystości rocznicowe. Prezentowane zdjęcia ilustrują kolejne obchody upamiętniające pacyfikację Drzewicy.

W zakresie Tworzenia materialnych znaków pamięci historycznej upamiętniliśmy dwoma Grobami – symbolami ofiary Pacyfikacji w Drzewicy oraz ofiary obozów koncentracyjnych II Wojny Światowej. Ufundowaliśmy również tablice informacyjne opisujące historię drzewickich cmentarzy kościoła parafialnego w Drzewicy.

Wspólnie z fundatorami i dobroczyńcami wypełniliśmy lukę zapomnienia – zaznaczając miejsca historycznej pamięci trwałymi śladami w postaci tablic i pomników. Zadbaliśmy o miejsce pamięci żołnierzy I wojny światowej, miejsca śmierci powstańców styczniowych w Dąbrówce, Brzustowcu i pod Antoniowem. Zmieniliśmy ogrodzenie i nasadzenia na Grobie Nieznanego Żołnierza i Grobach Rodzin Kobylańskich. Pan Jan Klata ufundował i wykonał tablicę pamiątkową w miejscu męczeńskiej śmierci ks. Stanisława Klimeckiego w lesie zwanym Sacharynka oraz granitowy grób na doczesnych szczątkach żołnierzy września 1939 r. w lesie zwanym Parchowiec.

Zadbaliśmy również o upamiętnienie pobytu Jana Henryka Dąbrowskiego na Rynku w Drzewicy (w dn. 12 XI 1794 r.) – stawiając w parku głaz z tablicą pamiątkową. Chcąc uhonorować najznakomitszego z rodu Drzewickich – Macieja prymasa Polski ufundowaliśmy tablicę wmurowaną w bocznej nawie kościoła w Drzewicy Zadbaliśmy o trwałe zaznaczenie granitowym nagrobkiem miejsca doczesnych szczątków kapelana Wojska Polskiego, ks. kpt. Antoniego Dolacińskiego zamordowanego na wieży kościelnej 8 września 1939 r. Drzewiccy aptekarze ufundowali nagrobek na mogile aptekarza Stanisława Makomaskiego zamordowanego w styczniową noc 1943. Towarzystwo było organizatorem wszystkich uroczystości związanych z poświęceniem tych miejsc pamięci.

Znana jest powszechnie opinia, że poznanie miejscowości należy rozpocząć od cmentarza, bo tam są ślady przeszłości i kultury. Członkowie Towarzystwa podjęli więc prace poszukiwawcze, pielęgnacyjne i naprawcze wiekowych płyt nagrobnych, tablic i pomników – w celu ratowania zabytków architektury cmentarnej drzewickiej nekropolii. Warto nadmienić, że prezentowany stan zabytkowych grobów jest poprzedzony bardzo mozolną, wieloletnią pracą wyszukiwania tych grobów w gąszczu drzew, krzaków i wszelakich chwastów. Mamy moralny obowiązek przywołać na pamięć śp. Stefanię Nowak, która poświęciła każdą wolną chwilę na przestrzeni wielu lat swojego życia, by odszukać zabytki cmentarza, nauczyć nas pracy przy tych grobach i szacunku dla miejsc wiecznego spoczynku. To dzięki niej wszyscy członkowie Towarzystwa włączyli się do pracy na cmentarzu i do dzisiaj dbają o zabytkowe groby. Ogromną pomoc w pracach porządkowych świadczą nam pracownicy urzędu miasta, pod kierunkiem p. Anny Sosnowiec oraz harcerze i osoby niezrzeszone w kole. Serdecznie Państwu za tę pomoc dziękujemy. Nasze wspólne wysiłki są dostrzegane nie tylko przez odwiedzających nasz cmentarz, ale również wysoko ocenione przez konserwatora zabytków. Obecnie wszystkie zabytkowe groby są oznakowane od nr 1 do 125. Posiadamy ich elektroniczną inwentaryzację i planujemy wydać opracowanie książkowe "Zabytki drzewickiego cmentarza".

Nieprzerwanie od powstania Koła dzielimy się wiedzą historyczną z młodzieżą szkolną i turystami przebywającymi w naszym urokliwym miasteczku. Uczestniczymy w wieczornicach historycznych, pogadankach i uroczystościach rocznicowych, nie tylko dając przykład patriotycznej postawy ale przybliżając młodemu pokoleniu ciekawostki dotyczące dziejów naszego miasta. Dzięki kontaktom z ziomkami rozsianymi po całym kraju udało nam się wspólnie z Regionalnym Centrum Kultury zgromadzić bogatą kolekcję starych fotografii, map i dokumentów, aby wiedza o naszym regionie była jeszcze pełniejsza.

Za całokształt pracy na miejscami pamięci narodowej rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała Kołu Przyjaciół Drzewicy Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Taki sam wręczono również koledze Ryszardowi Bogatkowi. Medal ten widnieje na stronie tytułowej każdego kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki”

Jednym ze statutowych celów Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy jest promowanie kultury oraz walorów krajobrazowych, zabytkowych i turystycznych miasta. Wydaliśmy 2 serie widokówek promujących najciekawsze zabytki i urokliwe miejsca Drzewicy.

Na łamach kwartalnika prezentujemy od wielu lat wiersze rodzimych poetów: m.in. p. Krystyny Staszewskiej p. Wacława Bombicza, p. Kazimierza Łęgosza, p. Henryka Rejmera, p. Antoniego Kmity, p. Feliksa Wójcika, p. Marii Wrzesień p. Moniki Król– Kłobuckiej i innych. W 2003 roku sfinansowaliśmy wydanie tomiku poezji p. Krystyny Staszewskiej pt. „Pieśni mojej duszy” Tomik ten był inspiracją do ogłoszenia I Ogólnopolskiego Konkursu im. Krystyny Staszewskiej pn. Drzewica w poezji – limeryk” Pomysłodawcą konkursu i fundatorem trzech pierwszych nagród pieniężnych był drzewiczanin p. Władysław Rudziński. Nasze Koło jako główny organizator przedsięwzięcia ufundowało wyróżnienia i wydało tomik poezji pt. „Limeryki i inne wiersze o Drzewicy”, w którym zamieszczono wszystkie nadesłane na konkurs prace.

Nasze działania na niwie promowania kultury oraz walorów krajobrazowych, zabytkowych i turystycznych miasta nie kończą się na wydawaniu tomików poezji. Współfinansowaliśmy foldery z corocznych ogólnopolskich plenerów malarskich p.n. „Drzewica w obrazach zaklęta” oraz „Dziedzictwo historyczne gminy Drzewica w oprawie artystycznej”. Udało nam się również wydać śpiewnik pieśni patriotycznych oraz piosenek regionalnych i biesiadnych, z którego korzystamy podczas naszych spotkań przy ognisku.

Nasze Stowarzyszenie nosi miano TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DRZEWICY i ta nazwa w sposób oczywisty zobowiązuje do przyjaznej i efektywnej współpracy z lokalnym środowiskiem - organizacjami społecznymi, instytucjami, placówkami oświatowymi, klubami, kołami oraz Regionalnym Centrum Kultury. Na miarę naszych możliwości wspieramy różne projekty edukacyjne, kulturalne, sportowe i turystyczne. Współpraca ta odbywa się nie na zasadzie konkurowania, ale współdziałania w tych obszarach, w których jest to możliwe i celowe.

W trudnych latach 90-tych ub. wieku członkowie Towarzystwa wykazali się szczególną pomysłowością i odwagą w podejmowaniu niepopularnych inicjatyw organizując m.in.:

 • bezpłatny punkt wymiany odzieży używanej, dzisiaj mógłby mieć nazwę „darmowy ciucholand”,
 • udaną zabawę sylwestrową w 1993 roku ( z konsumpcją przyniesioną z domów)
 • odwiedziny najstarszych mieszkańców Drzewicy - z upominkami i kwiatami
 • paczki świąteczne dla najuboższych rodzin
 • zakup dywanu dla nowożeńców - do kościoła
 • własnoręczne uszycie 60 flag państwowych i sprezentowanie ich mieszkańcom Pl. Wolności
 • zawarcie umowy z Bankiem Żywnościowym na przekazanie najuboższym artykułów spożywczych w ramach programu Unii Europejskiej
 • loterię fantową organizowaną wspólnie z wszystkimi organizacjami społecznymi, na czele z Ochotniczą Strażą Pożarną w Drzewicy
 • kwestę na kosztowną operację
 • kwestę cmentarną na ratowanie zabytkowych grobów
 • Wszystkie te inicjatywy były pozytywnie odbierane i stały się znaczącymi elementami integrującymi i aktywizującymi społeczność Drzewicy.

  Towarzystwo w miarę swoich możliwości wspiera swoimi środkami między innymi wycieczki krajoznawczo-turystyczne czy chociażby udział dzieci i młodzieży oraz zespołów folklorystycznych w konkursach i festiwalach

  Włączyliśmy się również w pozyskiwanie środków na zakup sztandaru i organizację uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Drzewicy im. Polskich Olimpijczyków.

  Członkowie TPD zaangażowali się także w pracę Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewicy - uroczystość odbyła się 26 czerwca 2016 r. Zespół redakcyjny kwartalnika wydał specjalny numer poświęcony w całości historii OSP w Drzewicy. Obecnie włączyliśmy się w pozyskiwanie środków na zakup sztandaru dla OSP w Brzustowcu, która13 sierpnia b.r. również będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia.

  Współpraca integracyjna ze środowiskiem jest na bardzo dobrym wysokim poziomie.

  Wyjątkowa integracja

  W ciągu pierwszych 15 lat działalności Towarzystwa kontakty z ziomkami i przyjaciółmi, mieszkającymi w kraju i na świecie, ograniczały się niemal wyłącznie do wysyłki kwartalników „Wieści znad Drzewiczki”. Czuliśmy potrzebę osobistego spotkania się z naszymi czytelnikami, zatem zrodził się pomysł zaproszenia ich w odwiedziny do Drzewicy. Od pomysłu do realizacji droga była krótka - zaproszenia, potwierdzenia przyjazdu i 17 czerwca 2006 roku - podczas 15-lecia istnienia TPD, odbyło się „I SPOTKANIE PO LATACH W DRZEWICY”.

  Widok radosnych, gorących powitań przyjaciół i znajomych z kraju i ze świata, którzy nie widzieli się od lat oraz niekończące się rozmowy i serdeczne wspomnienia kolegów, kuzynów, sąsiadów, dawnych sympatii - uświadomiły nam wyjątkowość tego czasu, tego wydarzenia. Przy pożegnaniu podjęto jednogłośnie decyzję, by spotkania w Drzewicy były organizowane w kolejnych latach.

  Słowa dotrzymaliśmy i co roku odbywają się zjazdy w Drzewicy. Scenariusz spotkań jest już tradycyjny i przewiduje:

  W zależności od aktualnych wydarzeń czy jubileuszy - przewidywano dodatkowe atrakcje, jak chociażby: udział w uroczystej Sesji Rady Gminy i Miasta w rocznicę nadania praw miejskich Drzewicy, odsłonięcie płyty z historią kościoła, wspomnienia podczas prezentacji starych fotografii, prezentacja historii kajakarstwa górskiego, aukcja obrazów z plenerów malarskich, itp.

  Każde spotkanie upamiętnione było zbiorowym zdjęciem uczestników i sesją zdjęć okolicznościowych, które otrzymują wszyscy obecni na zjeździe. Organizowane od 2006 roku coroczne zjazdy drzewiczan pn. „Spotkania po latach w Drzewicy” stały się sztandarową imprezą integracyjną Towarzystwa. Z roku na rok przybywa na nie coraz więcej przyjaciół z kraju i ze świata.

  Opis przebiegu dotychczasowych zjazdów drzewiczan oraz zdjęcia do pobrania znajdują się w zakładce „Spotkania po latach…”.

  Aktualnie Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy zrzesza 54 członków.

  Pracami Towarzystwa kieruje Zarząd w składzie:

  1. Przewodnicząca - Anna Reszelewska
  2. Wiceprzewodnicząca - Maria Teresa Nowakowska
  3. Sekretarz - Irena Kwiecień
  4. Skarbnik - Jadwiga Gapys
  5. Członek - Alina Szymańska

  Komisję Rewizyjną tworzą:

  1. Przewodnicząca - Bożena Ramus
  2. Sekretarz - Leokadia Kwiecień
  3. Członek - Anna Witczak

  Redaktor naczelny kwartalnika „Wieści znad Drzewiczki” Alina Szymańska

  Kronikę prowadzi Anna Reszelewska